Dostępność Cyfrowa WCAG 2.1

WCAG czyli “Wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych” (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to zebrane dziesiątki rekomendacji dotyczących dostępności, sposobu tworzenia i rozwoju stron z myślą o zapewnieniu jak najwyższej czytelności dla jak największej ilości grup odbiorców mając tu na uwadze przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami.